Plano Gun Guard AW Tactical Case 42-Inch - $59.99 shipped